لیدر(راهنما)

از تورلیدرهای باسابقه(دارای کارت تور لیدری و زیر نظر میراث) که تمایل دارند در زمینه تورهای داخلی و خارجی فعالیت نمیاند خواهشمندیم که فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایند.
  • اطلاعات شخصی(وارد کردن اطلاعات شخصی در این فرم الزامی است)

  • پیشینه های آموزشی و تحصیلی

  • سوابق شغلی

  • بیماریهای خاص و یا محدودیتهای جسمی

  • سوالات