کارآموز

اگر تمایل داریددر زمینه های تورلیدری وتور گایدی آموزش ببینیدو تجربه کسب کنید فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • اطلاعات شخصی(وارد کردن اطلاعات شخصی در این فرم الزامی است)

  • پیشینه های آموزشی و تحصیلی

  • سوابق شغلی

  • بیماریهای خاص و یا محدودیتهای جسمی

  • سوالات