نوشته‌ها

تور مناطق حفاظت شده

مناطق حفاظت شده ایران

تورهای مناطق حفاظتی:

منطقه حفاظت شده محیط زیست محدوده ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع و… است که به جهت ضرورت و تکثیر جانوران و رستنی هایش تحت حفاظت قرار دارد، و در آن قطع در ختان  وتخریب  وشکار بدون مجوز ممنوع می باشد.

مناطق حفاظت شده، یکی از مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد.سازمان حفاظت محیط زیست <<منطقه حفاظت شده>> را اینگونه تعریف نموده:

(اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاهی جانوری انتخاب می شوند.مناطق حفاظت شده، محیط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند.انجام فعالیت های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و براساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است)

تعداد مناطق تحت حفاظت ایران ۹۳ منطقه می باشد.